'We doen het samen, dat zit in onze natuur’

Harrie Windmüller

Bestuurder

“Een aantal belangrijke activiteiten en initiatieven waar BrabantWonen zich de afgelopen jaren mee profileerde staan niet in het ondernemingsplan. En juist die initiatieven zeggen veel over onze ontwikkeling. Ze houden meer in dan ‘een activiteit’, geven kleur aan wie we zijn.

Wat zien we? Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Dat biedt lokaal nieuwe kansen. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke vraagstukken complexer. Dat heeft geleid tot zeer sterke samenwerkingen. Dat zien we ook binnen onze eigen organisatie; de organisatieverandering en het loslaten van het vestigingsmodel heeft daaraan zeker in positieve zin bijgedragen. We zijn gegroeid in onze rol en in maatwerk. BrabantWonen is nu een plattere organisatie, met meer inbreng van teams en medewerkers.

In een netwerk kun je in je eentje, vanuit je eigen discipline het verschil niet maken. Bij samenwerken lever je iets van je eigen autonomie in. Tegelijkertijd is in een netwerk niet vanzelf sprake van eenheid in coördinatie of regie. Dat vraagt om een heel ander type leiderschap, dat we bij BrabantWonen verder willen ontwikkelen. Op welke manier geef je leiding aan een netwerk – extern of intern? Daarbij gaat meer over de houding waarmee je in een samenwerking zit, het hoe,dan over het wat. Want het wat, dat overkomt ons. Een vluchtelingenstroom, leefbaarheidsvraagstukken in de wijk, een stikstofverordening… Op die momenten zijn we in groeiende mate afhankelijk van de kwaliteit van samenwerking. Hoe geven we die vorm?

We willen een drijvende kracht zijn als het gaat om visie, mensen wakker maken, inspireren … maar daar hoort tegelijkertijd bescheidenheid bij. We mogen dan in veel gevallen de partij zijn die kan investeren, maar we doen het samen – dat zit in onze natuur. In de samenwerking en de keuzes die we maken, zijn we gelijkwaardig aan de andere partners aan tafel. Alleen samen komen we tot de juiste oplossingen”

Voorbeelden van succesvolle, gelijkwaardige netwerken:


PROEFTUIN RUWAARD

Samen met onze partners uit zorg en welzijn zorgen we ervoor dat kwetsbare wijkbewoners én hulpverleners niet meer lastig gevallen worden door verschillende systemen. De bewoners staan aan de basis van de oplossing en bij beslissingen gaan we uit van hun specifieke situatie. Los van regels. Dan kom je dus samen een ontzettend eind. Ook binnen de systemen. https://www.proeftuinruwaard.nl/


BOSSCHE BOND

We lappen met twintig partners vijfduizend euro en een beperkt aantal partijen kan bij crisissituaties gebruik maken van dat bedrag. Op een moment dat een noodzakelijke actie niet past in een formulier of regeling, helpen we daarmee een gezin of huishouden. Meteen. Zo voorkomen we dat mensen in een moeras zakken van schulden, waar ze nooit meer uitkomen.

https://www.onsplatform.tv/wldbcommunity/bossche-bond


COMFORTWONEN

BrabantZorg en BrabantWonen ontwikkelden hand in hand een nieuw, bijzonder woonzorgconcept, waarbij het helemaal draait om zelfstandig, veilig en betaalbaar wonen.
https://www.comfortwonenbrabant.nl/

Duurzaamheid

“De drie kerndoelen van de afgelopen jaren blijven onze koers bepalen. Tegelijkertijd werken we binnen die doelen nadrukkelijk vanuit duurzaamheid. Zoals we in ons plan al schreven, is dat ons leidend principe, bij alles wat we doen. En als je bij BrabantWonen mensen vraagt naar de belangrijkste opgave voor de komende jaren, heeft iedereen het ook over duurzaamheid. Niet alleen op het gebied van energetische of groene activiteiten. Ook in de relatie met onze bewoners, als het gaat over wijken waar je lang, veilig en goed kunt wonen en partners waar je stevige, bestendige samenwerkingen mee ontwikkelt. En natuurlijk ook duurzame inzet van onszelf en onze medewerkers. In alles streven we duurzaamheid na. Het is een van onze belangrijkste opdrachten voor de komende jaren. En meteen een opmaat naar de update van het huidige ondernemingsplan.”