PASSEND WO­NEN

Onze belofte is dat we zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten. We bieden onze doelgroepen een betaalbare woning, met een kwaliteit die past bij de huurprijs die we ervoor vragen. Daarbij zorgen we voor gelijke slaagkansen voor iedereen.

Samen circu­lair­der
slo­pen

Resultaten

We brengen 2.000 woningen
naar label B.

We behaalden als een van de eerste corporaties de landelijke opgave: gemiddeld energielabel B in 2021. 52% van onze woningen heeft een energielabel B of hoger.

In 2020 hebben we een herkenbaar, breed aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

We bouwen ‘gewone woningen’ die ook geschikt zijn voor wonen met zorg – en eenvoudig weer om te zetten zijn naar reguliere verhuur. Met BrabantZorg ontwikkelden we het concept ComfortWonen voor 55+ers met een latente, lichte of zware zorgvraag. comfortwonenbrabant.nl

We beperken de huurverhoging en volgen de inflatie.

We voldoen al een aantal jaren aan het sociaal huurakkoord, dat officieel pas van kracht gaat in 2020 – wanneer de woningwet is aangepast. In het akkoord spraken Aedes en de Woonbond een gematigde stijging van de huur af.

We zorgen voor gelijke slaagkansen en passen ons woonruimte­-

verdeelsysteem daarop aan.

Dit is een continu proces van monitoring en aanpassing. Sinds 2018 bieden we 33% van onze woningen aan via loting. In Oss wijzen we sinds 2018 toe op basis van inschrijving in plaats van woonduur en sloten we ons aan bij WoonService Regionaal.

We herijken ons kwaliteits­beleid.

Vanwege alle ontwikkelingen rondom duurzaamheid, klantvisie en circulariteit, is ook dit een continu proces. Naast algemeen kwaliteitsbeleid werken we aan het technische kwaliteitsbeleid: een materialenlijst en uitgangspunten voor mutatie, renovatie en nieuwbouw die voldoen aan onze duurzaamheidseisen.

Veel bereikt, veel te doen

De cijfers laten zien dat we onze ambities op het gebied van nieuwbouw en renovaties in de afgelopen periode niet volledig hebben gerealiseerd. We hebben inderdaad nog veel te doen, maar de cijfers vertellen niet het hele verhaal.

Ambitie uit ondernemingsplan: we bouwen 1.420 nieuwbouwwoningen
Tussenstand: 670 woningen
Eind 2019: 889 woningen

Ambitie uit ondernemingsplan: we renoveren 2.450 woningen

Tussenstand: 650 woningen
Eind 2019: 1009 woningen

Nieuwbouw

In ons ondernemingsplan spraken we de ambitie uit om 1420 nieuwe woningen te realiseren. Daar hebben we inzet en medewerking van de gemeente voor nodig en bovenal beschikbare grond. Daarom gingen we met de gemeenten en onze collega-corporaties in gesprek; we maakten prestatieafspraken en stemden onze inzet op elkaar af. De ambitie van het ondernemingsplan halen we niet, maar we liggen wel op koers met de prestatieafspraken. In totaal komen we op 889 nieuwbouwwoningen, vanaf 2016 tot en met 2019. Komend jaar hebben we 313 woningen in uitvoering.

Herstructurering

We voegen niet alleen woningen toe. We herstructureren ook bestaande wijken en complexen. Enorm intensieve trajecten, waarbij we de verantwoordelijkheid hebben om de bewoners te begeleiden naar een nieuw thuis. In de afgelopen ondernemingsplanperiode sloopten we 269 woningen, namen we voor 358 woningen het sloopbesluit en voeren we in alle gevallen het overeengekomen sociaal plan uit.

Renovatie

We namen ons voor om 2.450 woningen te renoveren. Het werden er 1009. Een belangrijke verklaring is de nieuwe Flora- en Faunawet: het verplichte onderzoek (van minimaal een jaar) vertraagt onze productie. De andere verklaring ligt bij onszelf. We definieerden eerst onze duurzaamheidsambities en experimenteerden met verduurzamings­concepten. Vervolgens sloten we duurzaamheidsakkoorden af met de gemeenten, huurdersvertegen­woordiging en collega-corporaties en bepaalden we voor onze complexen een strategie. Alle ingrepen rekenden we voor ons hele bezit door en integreerden we in onze financiële (meerjaren)­plannen. Door dat alles liepen we vertraging op, maar kunnen we nu ook voluit gaan.

Pres­tatie­afspraak is pres­­tatie­afspraak

We werken nauw samen met de gemeenten waar we actief zijn en met de huurders die actief betrokken zijn. Zo maken we elk jaar prestatieafspraken met elkaar. Hoe gaat zo’n samenwerking nu in zijn werk? En wat vinden onze gesprekspartners van de resultaten die we boeken?

'Juist daarom zijn corporaties op de wereld'

“Bij de jaarlijkse prestatieafspraken spreken we intensief met elkaar, in een klein gezelschap: vertegenwoordigers van BrabantWonen, Mooiland, de huurdersbelangenverenigingen en de gemeente. Soms zijn het scherpe discussies, maar ze zijn altijd constructief. Zoals het moet.”

'De terughoudend­heid die ik lange tijd proefde is weg'

“We werken op basis van meerjarenakkoorden en daarbinnen vallen heel veel projecten en programma’s waarin we samenwerken. BrabantWonen gaat daarbij echt voor kwaliteit. Dat zie je bijvoorbeeld aan een project als Badeloch, in De Kruiskamp."

'BrabantWonen mag meer het voortouw nemen'

“Het valt mij altijd weer op dat wij, de gemeente en BrabantWonen – en Mooiland trouwens ook – prima bij elkaar aansluiten op het gebied van visie en ambities. Maar de keuzes in de vertaling daarvan naar acties, dat kan nog wel eens een zoektocht zijn.”

'Nog nooit meegemaakt dat we er samen niet uitkwamen'

“BrabantWonen en de gemeente leggen tijdens de prestatieafspraken hun standpunten uit, en wij krijgen de kans ons zegje te doen en door te vragen als dat nodig is. Ik ervaar die bijeenkomsten altijd als zeer positief, ook al omdat de punten die wij aandragen serieus meegenomen worden, ik denk toch zeker 98%. Doel is dat we uiteindelijk allemaal akkoord zijn met de afspraken en ik heb nog nooit meegemaakt dat we er samen niet uitkwamen.”

'Ze zijn geen ster in vernieuwen'

“Het geluid van de huurdersvertegenwoordiging wordt zeer serieus genomen. We zien onze aanbevelingen vrijwel altijd terug in de besluiten, óf krijgen te horen waarom ze niet worden meegenomen. In de prestatieafspraken maken we afspraken voor het komend jaar, maar kijken we ook kritisch naar de afspraken van het voorbije jaar – vooral als die niet zijn nagekomen. Was er een reden om iets niet te doen? Maken we de afspraak opnieuw? Dat alles leggen we vast in een jaarverslag.”

‘Het was in een dag gefikst’

ZONNEPANELENACTIE 2018-2019

Stroom van eigen dak

Sinds begin 2019 liggen ze op het dak van de woning van Kris Bulten in de Hesselsstraat in ’s-Hertogenbosch: zes glimmende zonnepanelen. “De deal is simpel”, vertelt Kris. “BrabantWonen koopt de panelen en verzorgt de installatie. Ik betaal maandelijks iets meer dan een tientje aan servicekosten en gebruik mijn eigen stroom. Ondertussen breng ik mijn energielasten omlaag. Slim, toch?”

Ook over het aanbrengen is Kris erg te spreken. “De plaatsing was appeltje-eitje, het was in een dag gefikst. Ik hoefde alleen maar de deur open te doen.” De installatie van de zonnepanelen heeft haar meteen doen besluiten over te stappen op een elektrisch fornuis. “Dan bespaarik op gas en pakt mijn energierekening nóg lager uit!”

Lees het hele artikel in Thuis 2019 / nr. 2

Zonne­panelen tegen een maande­lijkse vergoe­ding

Ossenaar Mark Korsten was een van de 2000 huurders die een aanbod kreeg voor zonnepanelen op zijn dak, tegen een maandelijkse vergoeding. “Daar zei ik natuurlijk geen nee tegen. Iedereen doet tegenwoordig wat aan het milieu. Ik draag graag mijn steentje bij. En ik verdien er nog wat aan ook.”

Sinds april 2019 prijken er tien zonnepanelen op Marks huis. “BrabantWonen heeft me goed voorgelicht. Het leek me een prima deal. Ik betaal de servicekosten. Zij regelen de plaatsing, verzorgen het onderhoud en nemen mij al het gedoe met m’n energieleverancier uit handen. Je kunt je er nauwelijks een buil aan vallen. Bovendien vind ik: BrabantWonen laat zo zien dat ze vooruit willen. En dus ben ik ingestapt.”

Lees het hele artikel in

Thuis 2019 / nr. 2

‘Je kunt je er nauwe­lijks een buil aan vallen’

Met hart voor het verle­den en het oog op de toe­komst

'Het is goed zo'

Sloop en nieuw­­bouw Spoor­­laan en Zwaluw­straat

Aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat in Oss staan 68 duplex- woningen (boven en onderwoningen). Inmiddels zijn ze zo verouderd, dat we ze niet meer kunnen opknappen. Als alle bewoners zijn verhuisd, in de loop van 2021, worden ze gesloopt. De woningen die vrij komen, verhuren we tijdelijk opnieuw. Samen met de buurtbewoners zorgen we er intussen voor dat de leefbaarheid op peil blijft. Het is nog niet bekend wat er teruggebouwd zal worden op deze locatie, maar hoe dan ook komen er weer sociale huurwoningen.

Bij dit project komen vanzelfsprekend veel emotie los. Bewoners moeten afscheid nemen van hun vertrouwde huis en omgeving. Dat vraagt om een intensief en zorgvuldig proces. We zijn bij elk huishouden op bezoek geweest en iedereen kon zijn of haar zorgen uiten en vragen stellen. En we hebben daarop ook steeds meteen actie ondernomen. Mede daardoor kwamen we snel met de bewoners een verhuisregeling overeen, waarbij bewoners met voorrang kunnen reageren op onze huurwoningen en een verhuiskostenvergoeding krijgen. BrabantWonen ontwikkelt nu nieuwe plannen, binnen het bestaande bestemmingsplan. We nemen de omwonenden daarin mee; zij denken mee over de beste oplossingen voor de buurt.